Thursday, July 7, 2011

Punting for Tan Cheng Bock in Teochew - Hilarious

"Ji Kai, Boh Beh Zhao", i.e., No Horse Run. Fun hearing my own sing song Teochew. Hilarious :-)

No comments:

Post a Comment

Post a Comment